Jatuchak Jobs Secretary/เลขานุการผู้บริหาร Position at Rende Development Co., Ltd.

Image Rende Development Co., Ltd.
 • Job vacancies posted on: 7 months ago

Translate

Candidates who are domiciled in Jatuchak and its surroundings and meet these following minimum criteria:

 • Qualification: Degree
 • Experienced in
 • Behave in a disciplined, honest, responsible, and professional manner in the work environment.

The initial salary that we can offer is quite competitive with a range of ฿24,000 - ฿45,000. If the credibility and experience that the candidate has exceeds the minimum criteria we need, the salary can change and adjusted according to the decisions of our company's HRD agreement.

Job Info

Company Rende Development Co., Ltd.
Position Secretary/เลขานุการผู้บริหาร
Region Jatuchak
Career Level Entry Level
Work Experience 3 years
Qualification Degree
Type of Work Full Time, Permanent
Minimum Salary THB 24.000
Maximum Salary THB 45.000

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดูแลเรื่องเอกสารเข้า-ออก จัดเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบ
 • จัดทำรายงานต่างๆ ส่งให้ผู้บริหาร
 • จัดเตรียมการประชุม / ดูแลเอกสารที่สำคัญของบริษัทฯ และจดรายงานการประชุม
 • ประสานงานกับแผนกต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
 • จัดตารางนัดหมาย คิวประชุมต่างๆ ของผู้บริหาร ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถโต้ตอบจดหมาย (เอกสาร / E-Mail) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • ติดตาม ดูแล คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหารเมื่อไปปฏิบัติงานนอกสถานที่

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการ อย่างน้อย 3-5 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการติดต่อประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกได้ดี
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิ Microsoft Office, Internet, Zoom Could Meeting, Google Meet ได้เป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความรับผิดชอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • หากมีประสบการณ์ในสายธุรกิจโรงแรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Office/Company Address

Country Thailand
Region Jatuchak
Map Google Map

Benefit

 • เลขานุการผู้บริหาร (ธุรกิจโรงแรม)
 • ดูแลงานเอกสาร ตารางนัดหมายประชุมทั้งหมดของ MD
 • สามารถวิเคราะห์ Report ยอด Revenue ของโรงแรมได้

Apply for Work

Please note that the information contained may change at any time.

Mostly, applying for a job is free of charge, you have to be careful when applying for a job.

Tips from admin. Use polite language and promote yourself as attractively as possible so that the related HRD/Staff is interested in you.

Good luck getting the job you want.

Job Application Instructions

 1. Go to the "Apply Now" link above
 2. If you don't have an account yet, please register first, create a profile/upload a resume according to your personal data
 3. If you have registered, you can immediately log in
 4. Promote yourself through the tertara job application form
 5. Done, please wait.

Share this Job Vacancy

Company Description

..เรนด์ฯ ดำเนินธุรกิจที่ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจที่สำคัญในอุตสาหกรรมไทย ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มธุรกิจด้านการโรงแรมการบริการ กลุ่มธุรกิจด้านสื่อออนไลน์ และกลุ่มธุรกิจการให้บริการด้านสุขภาพ

โดยเรนด์ฯ เริ่มต้นธุรกิจขึ้นด้วยวิสัยทัศน์ใน “การสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำ” ผ่านบริการของกลุ่มธุรกิจในเครือ อันประกอบไปด้วย โรงแรม รีสอร์ท สนามกอล์ฟ สื่อออนไลน์ โรงพยาบาล และอีกมากมาย..

Company Info

 • Industry: Property Development
 • Benefits & Others: Dental insurance, Life insurance, Medical insurance, Overtime pay, Performance bonus, Travel allowance, Five-day work week
This vacancy is suitable for those of you who live in the following areas: Jatuchak