Dindaeng Jobs Psychologist/นักจิตวิทยา (นักแนะแนว) Position at University of The Thai Chamber of Commerce

Image University of The Thai Chamber of Commerce
 • Job vacancies posted on: 12 months ago

Translate

Our company University of The Thai Chamber of Commerce is currently looking for candidates who are domiciled in Dindaeng and surrounding areas with minimum criteria Degree and experienced in the field of , as well as behave in a disciplined and honest manner, to then be placed in the position of psychologist/นักจิตวิทยา (นักแนะแนว) and be able to work in full time & permanent system.

In accordance of our HRD decision, the net salary we can offer is of ฿24,000 - ฿45,000 per month which is competitive and can be adjusted to the work capabilities that the candidate offers for our company.

Job Info

Company University of The Thai Chamber of Commerce
Position Psychologist/นักจิตวิทยา (นักแนะแนว)
Region Dindaeng
Career Level Entry Level
Work Experience 3 years
Qualification Degree
Type of Work Full Time, Permanent
Minimum Salary THB 24.000
Maximum Salary THB 45.000
 • ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือดูแลนักศึกษาในด้านการเรียน การปรับตัว สุขภาพจิต และกลุ่มนักศึกษาที่มีความเสี่ยงทางสุขภาพจิต ตลอดจนให้คำปรึกษาศิษย์เก่า อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
 • ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา และผู้ที่ต้องการ ลด ละ เลิกบุหรี่ 
 • ประสานงานกับผู้ปกครอง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และจิตแพทย์ เพื่อให้การช่วยเหลือดูแลนักศึกษาที่มีความต้องการพิเศษ หรือมีความจำเป็นต้องดูแล
 • ดูแลคลินิกคลายเครียด โดยประสานงานกับจิตแพทย์ผู้ให้การดูแล ในการดูแล ปรับพฤติกรรม การเบิกจ่ายยาแก่ผู้มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิต
 • ให้บริการด้านข้อมูลทางด้านสุขภาพจิต บริการแบบทดสอบ และแปลผลทางจิตวิทยา
 • จัดทำระบบข้อมูล ระเบียนผู้รับบริการ แสะรายงานผลการบริการ
 • พัฒนาและสร้างเครือข่ายนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในการเฝ้าระวังและดูแลให้ความช่วยเหลือแก่ นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสุขภาพจิต  สร้างเครือข่ายวิชาชีพทางสุขภาพจิตกับองค์กรวิชาชีพ
 • จัดโครงการฝึกอบรมให้แก่นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระตับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ต้านจิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การให้การปรึกษา ทั้งแบบเตี๋ยว แบบกลุ่ม และการให้ก ารปรึกษาครอบครัว
 • มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มนุษยสัมพันธ์ และจิตใจในการให้บริการที่ดี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษเป็นอย่างตี
 • ถ้าเป็นเพศขายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รบการยกเว้นการเป็นทหารแล้ว

Office/Company Address

Country Thailand
Region Bangkok
City Dindaeng
Address ''
Map Google Map

Benefit

 • วุฒิการศึกษาระตับป.ตรี หรือป.โท ต้านจิตวิทยา
 • มีประสบการณ์การให้การปรึกษาด้านจิตวิทยา
 • มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มนุษยสัมพันธ์และการบริการที่ดี

Apply for Work

Please note that the information contained may change at any time.

Mostly, applying for a job is free of charge, you have to be careful when applying for a job.

Tips from admin. Use polite language and promote yourself as attractively as possible so that the related HRD/Staff is interested in you.

Good luck getting the job you want.

Job Application Instructions

 1. Go to the "Apply Now" link above
 2. If you don't have an account yet, please register first, create a profile/upload a resume according to your personal data
 3. If you have registered, you can immediately log in
 4. Promote yourself through the tertara job application form
 5. Done, please wait.

Share this Job Vacancy

Company Description

URGENTLY REQUIRED !!

University of the Thai Chamber of Commerce

University of The Thai Chamber of Commerce is a private non-profit higher education institution offering degrees in Business Administration, Accounting, Economics, Humanities, Science, Communications Arts, Engineering and Law. The University, originally know

as the college of Commerce, was founded in 1940 by the Thai Chamber of Commerce, in order to produce graduates in the business fields. After the outbreak of World War II in 1941, the institution was closed. In 1963, the College was reopened and the two-year

curriculum was developed into a standard four-year program in 1964. On June 17, 1970 the College was officially accredited under the Private College Act. On October 24, 1984, this institution was accredited as a university and the name was changed to University

of the Thai Chamber of Commerce. At present the total number of the undergraduate and graduate students are 18,890 and 1,272 respectively.

Company Info

 • Industry: Education
 • Benefits & Others: Dental insurance, Education allowance, Gratuity, Overtime pay, Five-day work week
This vacancy is suitable for those of you who live in the following areas: Bangkok