Phayathai Jobs Budget Analyst And Capital Management/นักวิเคราะห์งบประมาณและบริหารเงินกองทุน Position at Equitable Education Fund

Image Equitable Education Fund
 • Job vacancies posted on: 7 months ago

Translate

As a competent company, we Equitable Education Fund are looking for candidates for the position of budget analyst and capital management/นักวิเคราะห์งบประมาณและบริหารเงินกองทุน with full time work system. We are looking for candidates who uphold honesty and discipline at work, with minimum criteria Degree, experienced in and domiciled in Phayathai and surrounding areas.

Our company offers competitive salary that can be adjusted to how skilled the capability of interested candidates will be, with monthly base salary ฿24,000 - ฿45,000 in accordance with the decisions of our company's HRD.

Job Info

Company Equitable Education Fund
Position Budget Analyst And Capital Management/นักวิเคราะห์งบประมาณและบริหารเงินกองทุน
Region Phayathai
Career Level Entry Level
Work Experience 1 year
Qualification Degree
Type of Work Full Time
Minimum Salary THB 24.000
Maximum Salary THB 45.000

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. วิเคราะห์ จัดทำ วางแผนกลยุทธ์ดำเนินงานด้านการบริหารเงินลงทุน ทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาวขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการรักษาสภาพคล่องทางการเงินขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานและแผนการใช้เงินขององค์กร
 2. บริหารจัดการระบบบริหารงบประมาณ และการเงิน จัดทำรายงานเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจของผู้บริหารควบคุมการดำเนินงานขององค์กร ร่วมกำหนดกลยุทธ์และวางแผนการเงิน โครงสร้างเงินลงทุน จัดทำประมาณการทางการเงิน และบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
 3. จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน หรือสภาพคล่องของสำนักงาน ประสานงาน ให้การสนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และรายงานผลต่อคณะกรรมการ อนุกรรมการ ผู้บริหาร เพื่อการปรับปรุงการดำเนินการขององค์กร ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 4. วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณ และงบการเงิน ระบุปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยนำสู่ความสำเร็จทางการเงิน เพื่อประกอบการนำเสนอแผนการควบคุมค่าใช้จ่ายขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีนัยสำคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารการเงิน
 5. ร่วมปฏิบัติงาน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดระบบธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน เกิดความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต
 6. สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับมอบหมาย
 7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หรือคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน หรือสาขาการเงินและการลงทุน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี
 3. หากมีใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนหรือใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่ผู้สมัครต้องมี

 1. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 2. มีความกระตือรือร้นในการทำงานและกล้าตัดสินใจ
 3. มีความสามารถในการบริหารจัดการงาน และมีทัศนคติที่ดี
 4. มีทักษะด้านการสื่อสาร ประสานงาน และเจรจาต่อรอง
 5. มีความละเอียดรอบคอบและมีความรับผิดชอบเป็นอย่างดี

สวัสดิการ

 • ประกันชีวิต ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม IPD / OPD 
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สวัสดิการของสำนักงานตรวจสุขภาพประจำปี ค่าโทรศัพท์มือถือ เดือนละ 2,00 บาท งบประมาณสนับสนุนให้พนักงานฝึกอบรม สัมมนาตามหลักสูตรที่สนใจที่สอดคล้องกับสายงาน อาชีพ สัมมานาต่างจังหวัด 
  • ค่ารักษาพยาบาล OPD/IPD วงเงิน 70,00 บาท 
  • ค่าทันตกรรม ค่าแว่นตา/คอนแทคเลนส์/ค่าวัคซีนป้องกันโรค 
  • ค่าสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้/ออกกำลังกาย 
  • สวัสดิการในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เช่น ชุดตรวจ ATK, ค่าบริการตรวจคัดกรองโควิด-19 
  • เงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษาบุตร
 • บริการตู้กดเครื่องดื่ม/ขนม 
 • Phone Booth 
 • Co-Working Space 
 • Nap Room 
 • Coffee Bar

Office/Company Address

Country Thailand
Region Bangkok
City Phayathai
Address Equitable Education Fund, 388 อาคารเอส.พี อาคารเอ Phahonyothin Road, Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400, Thailand
Map Google Map

Benefit

 • Budget Analyst and Capital Management
 • Budget and Capital Management
 • Budget Analyst and Capital Management

Apply for Work

Please note that the information contained may change at any time.

Mostly, applying for a job is free of charge, you have to be careful when applying for a job.

Tips from admin. Use polite language and promote yourself as attractively as possible so that the related HRD/Staff is interested in you.

Good luck getting the job you want.

Job Application Instructions

 1. Go to the "Apply Now" link above
 2. If you don't have an account yet, please register first, create a profile/upload a resume according to your personal data
 3. If you have registered, you can immediately log in
 4. Promote yourself through the tertara job application form
 5. Done, please wait.

Share this Job Vacancy

Company Description

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางศึกษาจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศใช้บังคับตั้งแต่วันที่

14 พฤษภาคม 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาและเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยรัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนโดยให้กองทุนมีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ (http://ww.eef.or.th)

Company Info

 • Industry: Education
 • Benefits & Others: Dental insurance, Education allowance, Life insurance, Medical insurance, Overtime pay, Performance bonus, Transportation allowance, Travel allowance, Work from home, Five-day work week, Flexible working hours
This vacancy is suitable for those of you who live in the following areas: Bangkok