Donmuang Jobs นักบัญชีงบประมาณและรายงาน จำนวน 1 อัตรา Position at Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited

Image Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited
 • Job vacancies posted on: 12 months ago

Translate

We are hiring! Our company is merrily looking for a candidate to fill the position of นักบัญชีงบประมาณและรายงาน จำนวน 1 อัตรา. For those of you who live in Donmuang and its surrounding areas, we need you to then join our company office, Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited, and able to under a full time & permanent working hours.

As a professional business with expertise in the field we serve, we have specific standards for each candidates interested to join our company. If you have experience in the field of with at least Degree, professional, honest, and disciplined, we will enthusiastically hearing from you to join our company.

We offer you the salary rates ranging from ฿24,000 - ฿45,000. The provision pertaining to the average starting initial salary we offer may change if you meet or even beyond the minimum requirement we are looking for in accordance with our company HRD agreement.

Job Info

Company Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited
Position นักบัญชีงบประมาณและรายงาน จำนวน 1 อัตรา
Region Donmuang
Career Level Middle
Work Experience 4 years
Qualification Degree
Type of Work Full Time, Permanent
Minimum Salary THB 24.000
Maximum Salary THB 45.000

คุณสมบัติ

 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี บัญชีหรือการเงิน หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี หรือการเงิน อย่างน้อย 3 ปี มีประสบการณ์ในการจัดทำงบการเงินรวมด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ ทักษะในการนำเสนอ และมีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความรู้และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความสามารถในการเจรจา และสื่อสารสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ต้องการภายในเวลา
 • ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ดอนเมือง

   หน้าที่โดยย่อ

   จัดทำ วิเคราะห์ และนำเสนอรายงานเพื่อการจัดการ ประมาณการ และแผนการดำเนินงานทั้งระดับบริษัท ระดับ Value Chain และระดับ BAFS Group
   จัดทำ วิเคราะห์ และนำเสนอรายงานงบประมาณค่าใช้จ่ายบริหารและการตลาดของธุรกิจ เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจริงสำหรับใช้บริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ การขยายธุรกิจ 
   จัดทำงบการเงินรวมตามหลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและข้อกำหนดอื่น ๆ ตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอทั้งภายใน ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายบริหาร และหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ผู้สอบบัญชี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบุคคลภายนอกอื่น ๆ สนับสนุนข้อมูลเพื่อการสื่อสารต่อนักลงทุน และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

Office/Company Address

Country Thailand
Region Bangkok
City Donmuang
Address Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited, 171/2 Kamphaeng Phet 6 Rd, Don Mueang, Bangkok 10210, Thailand
Map Google Map

Benefit

 • ปริญญาตรี บัญชีหรือการเงิน หรือสูงกว่า
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี หรือการเงิน อย่างน้อย 3 ปี
 • ทำงบการเงินรวมด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและรายงาน 1 ปี

Apply for Work

Please note that the information contained may change at any time.

Mostly, applying for a job is free of charge, you have to be careful when applying for a job.

Tips from admin. Use polite language and promote yourself as attractively as possible so that the related HRD/Staff is interested in you.

Good luck getting the job you want.

Job Application Instructions

 1. Go to the "Apply Now" link above
 2. If you don't have an account yet, please register first, create a profile/upload a resume according to your personal data
 3. If you have registered, you can immediately log in
 4. Promote yourself through the tertara job application form
 5. Done, please wait.

Share this Job Vacancy

Company Description

URGENTLY REQUIRED !!

The company's primary mission is to provide aircraft fuelling service to domestic and international airlines under the name of Bangkok Aviation Fuel Services Public Company Limited or BAFS. BAFS was given rights by the Thai government to

install the aviation fuel storage facilities and operate the fuelling service at Bangkok International Airport. There are two fully computerized control centers, the Main Depot Control Room and Intoplane Substation. They control the entire system for storage,

quality control analysis, and aviation fuelling service.

Company Info

 • Industry: Petroleum
 • Benefits & Others: Dental insurance, Free shuttle bus, Housing allowance, Life insurance, Medical insurance, Travel allowance, Five-day work week, Flexible working hours
This vacancy is suitable for those of you who live in the following areas: Bangkok